افشین پیروانی از جزیات حمله به او می گوید: خدا رحم کرد که اتفاق بدتری رخ نداد

پاسخی بگذارید