کنایه سنگین کنعانی زادگان به استقلال : آنها این قدر باختند که حسرت به دل شدند

پاسخی بگذارید